Konsulat Honorowy Kazachstanu w Katowicach

Informacje konsularne

Konsul Honorowy Kazachstanu w Katowicach w granicach jego uprawnień:

 • promuje pozytywny wizerunek Kazachstanu, wzmacnia rolę i autorytet oraz rozpowszechnia osiągnięcia Kazachstanu w różnych obszarach,
 • udziela pomocy i aktywnie wspiera obywateli Republiki Kazachstanu a także kazachskie podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie okręgu konsularnego,
 • nawiązuje i promuje kontakty gospodarcze, kulturowe i naukowe pomiędzy Republiką Kazachstanu, a Rzeczpospolita Polską,
 • podejmuje działania zmierzające do promowania i szerzenia znajomości kultury Kazachskiej na terenie okręgu konsularnego,
 • wykonuje inne obowiązki i zadania wynikające z pełnionej funkcji, zlecone przez Ambasadę Republiki Kazachstanu w Polsce, lub przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Kazachstanu.

Қазақстанның Катовице қаласындағы Құрметті Консул консулдық құзырет шегінде:

 • Қазақстан Республикасының оң имиджін қалыптастыруға, ілгерілетуге, оның рөлі мен беделін көтеруге көмектеседі, мемлекеттің түрлі салаларында жетістіктер болуын насихаттайды,
 • консулдық аймақ шегінде орналасқан Қазақстанның жеке және заңды тұлғаларына көмек көрсетеді,
 • Қазақстан Республикасы мен Польша Республикасының арасында кәсіпкерлік, мәдениет пен ғылым байланыстарды жүргізеді және насихаттайды,
 • консулдық аймақ шегінде қазақ мәдениеті туралы білімді насихаттау және кеңейту жұмыс жүргізеді,
 • Қазақстан Республикасының Польшадағы Елшілігі немесе Қазақстан Республикасы Сыртқы Істер Министрлігі тапсырмаларынан туындайтын өзге де міндеттер мен тапсырмаларды орындайды.

Почетное Консульство Казахстана в Катовицах в пределах своих полномочий:

 • продвигает положительный имидж Республики Казахстан, способствует повышению ее роли и авторитета, пропагандирует ее достижения в различных сферах в государстве пребывания,
 • оказывает помощь и поддержку физическим и юридическим лицам Казахстана, находящимся на территории консульского округа,
 • устанавливает и пропагандирует предпринимательские, научные и культурные связи между Республикой Казахстан и Республикой Польшей,
 • проводит деятельность направленную на пропаганду и расширение знаний о казахской культуре на территории консульского округа,
 • исполняет иные обязанности и задания, вытекающие из выполняемых функций по поручению Посольства Республики Казахстан в Польше или Министерством Иностранных Дел Республики Казахстан.

Dla obywateli Kazachstanu

Dlaczego warto żeby Państwa dane znajdowały się w wykazie obywateli Republiki Kazachstanu, przebywających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej?

To ważne dla Państwa bezpieczeństwa. W przypadku wystąpienia zdarzeń, mogących powodować zagrożenie dla życia lub bezpieczeństwa (np: działania wojenne, stany wyjątkowe, klęski żywiołowe, epidemie i inne), placówki dyplomatyczne podejmują działania w celu poszukiwania wszystkich swoich obywateli na terenie jakiegokolwiek kraju i w razie potrzeby udzielają im pomocy.

W pierwszej kolejności udzielona zostanie pomoc tym obywatelom, których dane znajdują się w wykazie obywateli kraju ojczystego przebywających na terenie kraju pobytu. Umieszczenie Państwa danych w wyżej wspomnianym wykazie pozwoli również pracownikom placówek dyplomatycznych dowiedzieć się kto z obywateli został zatrzymany przez władze kraju pobytu i dalej udzielić natychmiastowej pomocy.

Mimo, iż taka sytuacja może Państwa nigdy nie dotyczyć to jednak istnieją inne przyczyny dla których dane obywateli Kazachstanu mogą zostać zamieszczone w wykazie obywateli przebywających za granicą. Na przykład pozwoli to na skrócenie czasu i poprawę jakości obsługi w placówkach dyplomatycznych, takich jak sporządzenie dokumentu paszportowego potrzebnych do powrotu do Kazachstanu (przy zgubieniu czy kradzieży paszportu), usługi notarialne, żądanie dokumentów i inne.

Obywateli Kazachstanu, znajdujących się tymczasowo na terenie innego państwa (studia, praca i inne przyczyny) nie dotyczy obowiązek złożenia do placówek dyplomatycznych wniosku o zamieszczenie danych w wykazie obywateli w kraju pobytu.

Obywatele Kazachstanu, znajdujący się na terenie innego kraju na stałe, powinni zgłosić się do placówek dyplomatycznych celem zamieszczenia ich danych w wykazie obywateli przebywających za granicą na stałe.

Informujemy, iż wykaz obywateli Kazachstanu, znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi Wydział Konsularny Ambasady Kazachstanu w Polsce.

Szczegółowe informacje na temat zamieszczenia danych obywateli w wykazie osób, przebywających w Polsce znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa spraw zagranicznych Kazachstanu w zakładce Ambasady Kazachstanu w Polsce: http://www.mfa.gov.kz/ru/warsaw/content-view/ucet-grazdan-respubliki-kazahstan-postoanno-i-vremenno-prozivausih-za-predelami-respubliki-kazahstan-3

Польша аумағында мекен етіп жатқан қазақстандық азаматтар үшін консулдық есепке тұру неге маңызды?

Ең алдымен бұл қауіпсіздік мәселелерді шешу үшін маңызды. Қандай да бір мемлекетте адам денсаулығына, өмірі мен қауіпсіздігіне қатер төндіретін әр түрлі оқиғалар болған жағдайда (мысалы: төтенше немесе соғыс жағдайы, табиғи апаттар немесе эпидемиялар) дипломатиялық мекемелер осы елде жүрген өзінің барлық азаматтарын табуға және қажет болған жағдайда оларға көмек көрсетуге тырысады.

Тиісінше, бірінші кезекте консулдық есепте тұратын азаматтарға көмек көрсетіледі. Осыған ұқсас жағдай, осы елшілік орналасқан мемлекеттегi дипломатиялық мекеме елдің билігімен өз елінің азаматы ұсталғаны туралы хабардар болған жағдайда туындайды. Консулдық мекемеге тіркелу елшілік қызметкерлеріне кім ұсталғаны туралы білуді және уақытылы көмек көрсетуді жеңілдетеді.

Әрине, мұндай мәселелер ешқашан туындамауы да әбден мүмкін, бірақ шетелде мекен етіп консулдық есепке тұру үшін басқа да себептер бар. Мысалы, кейбір мемлекеттік қызметтерді көрсету уақытын қысқарту және Елшіліктің консулдық бөлімімен қызмет көрсету сапасын жақсарту, атап айтқанда: Қазақстанға қайтып оралуға арналған куәлікті ресімдеу (паспортты жоғалтқан және/немесе ұрлатқан кезде), нотариалдық қызметтер, құжаттарды талап ету және т. б.

Басқа мемлекеттің аумағында уақытша мекен етіп жүрген (оқу, жұмыс және басқа да себептер) Қазақстан азаматтары үшін консулдық есепке тұру ұсыныс сипатына ие. Шет елдің аумағында тұрақты мекен етіп жатқан Қазақстан азаматтары консулдық есепке міндетті түрде тұру керек.

Польша мемлекетінде консулдық есепке қоюды осы елде орналасқан Қазақстан Елшілігінің Консулдық бөлімі жүзеге асыратынын хабарлаймыз. Консулдық есепке қою сұрақтары бойынша толық ақпарат Қазақстанның Сыртқы істер министрлігінің сайтында (Польшадағы Қазақстан Елшілігі тармағында) орналастырылған: http://www.mfa.gov.kz/ru/warsaw/content-view/ucet-grazdan-respubliki-kazahstan-postoanno-i-vremenno-prozivausih-za-predelami-respubliki-kazahstan-3

Почему важно вставать на консульский учёт, находясь на территории Польши?

Это важно для решения вопросов безопасности. В случае каких-либо событий угрожающих здоровью, жизни и безопасности в каком-либо государстве (например: чрезвычайное или военное положение, стихийные бедствия или эпидемии) дипломатические учреждения стараются найти всех своих граждан, находящихся в данной стране, и в случае необходимости оказать им помощь.

Соответственно, в первую очередь помощь будет оказана тем гражданам, которые состоят на консульском учёте. Аналогичная ситуация возникает в том случае, если дипломатическое учреждение узнаёт о задержании гражданина своей страны властями той страны, где находится это посольство. Регистрация в консульском учреждении облегчит сотрудникам посольства узнать о том, кто задержан и оказать своевременную помощь.

Конечно, такие проблемы могут никогда и не возникнуть, но есть и другие поводы для того, чтобы встать на консульский учёт, находясь за границей. Например, сокращение времени при получении некоторых государственных услуг и улучшение качества обслуживания в Консульском отделе Посольства, таких как: оформление свидетельства на возвращение в Казахстан (при утрате и/или краже паспорта), нотариальные услуги, истребование документов и др.

Для граждан Казахстана, находящихся на территории другого государства временно (учеба, работа и другие причины) постановка на консульский учет носит рекомендательный характер. Граждане Казахстана, проживающие за пределами Казахстана постоянно обязаны стать на консульский учет.

Информируем, что постановку на консульский учет осуществляет Консульский отдел Посольства Казахстана в Польше.

Подробная информация по вопросу постановки на консульский учет размещена на сайте Министерства иностранных дел Казахстана в закладке Посольство Казахстана в Польше: http://www.mfa.gov.kz/ru/warsaw/content-view/ucet-grazdan-respubliki-kazahstan-postoanno-i-vremenno-prozivausih-za-predelami-respubliki-kazahstan-3